Algemene voorwaarden Filva Ballonvaarten

Algemeen en Definities

De websites van Ballooning BV (hierna de “website”) in zijn Nederlandstalige (filvaballonvaart.be), Franstalige (montgolfiere-ardenne.be) en Engelstalige versie (ballooning.be) worden beheerd en uitgegeven door Ballooning BV, geregistreerd in de Kruispuntbank Ondernemingen onder nummer “1002134021”, waarvan de zetel gevestigd is te 9250 Waasmunster, Grote Baan 212 (hierna “Ballooning”). De onderneming heeft het BTW nummer BE “BE1002134021”.

Contactadres :
Ballooning BV
Grote baan 212 – 9250 Waasmunster – België
booking@ballooning.be
https://filvaballonvaart.be
Tel: +32 497 44 54 64

  • Ballooning verkoopt Ballonvaart-tickets (hierna “ticket”), Ballonvaart-cadeaubonnen (hierna “cadeaubon”), Privé-ballonvaarten en Vervoer-tickets (hierna “vervoer-ticket”). Ballooning geeft tevens op bepaalde tijdstippen Ballonvaart-kortingsbonnen (hierna “kortingsbon”) uit. Een ballonvaart cadeaubon uitgegeven door Bongo, Cadeaubox of Wonderbox (hierna “externe bon”) kan bij Ballooning worden omgeruild naar een Omruil-ticket (hierna “omruil-ticket”).
  • Een (omruil-)ticket of een cadeaubon geeft recht op het maken van een ballonvlucht al naar gelang in Vlaanderen of de Ardennen voor één of meerdere personen, zoals aangegeven op het (omruil-)ticket of de cadeaubon, in een gemeenschappelijke mand (i.e. samen met andere passagiers).
  • Een Privé-ballonvaart geeft recht op het maken van een ballonvlucht voor het aantal passagiers zoals met Ballooning overeengekomen, in een mand zonder andere passagiers dan het zelfgekozen gezelschap.
  • Een vervoer-ticket geeft recht op vervoer van de landingsplaats naar het opstijgveld.
  • Een kortingsbon geeft recht op een prijskorting bij het aankopen van een ticket of een cadeaubon, maar geeft geen recht op het maken van een ballonvlucht.
  • Een ticket of een cadeaubon wordt niet terugbetaald door Ballooning. Een kortingsbon of omruil-ticket zal nooit worden uitbetaald door Ballooning.
  • De Klant-Consument: iedere klant – natuurlijke persoon die voornamelijk met een privédoel voor ogen handelt. Ballooning heeft met deze klant een B2C-relatie.
  • De Klant-Onderneming: iedere klant – natuurlijke persoon die zelfstandig een beroepsactiviteit uitoefent, iedere klant – rechtspersoon en iedere andere klant – organisatie zonder rechtspersoonlijkheid. Ballooning heeft met deze klant een B2B-relatie.

De volgende voorwaarden zijn van toepassing.

1. Aanbod

1.1 De informatie in alle folders, brochures en de websites, evenals de gegevens verstrekt door derden gelden louter ter informatieve titel.
1.2 Bij het uitvoeren van een ballonvaart gaat Ballooning uitsluitend een inspanningsverbintenis aan, d.w.z. de verplichting de uit te voeren ballonvaart naar best vermogen te verrichten. Ballooning is dus nooit gehouden een bepaald resultaat te bereiken in termen van hoogte, duur, afgelegde afstand of het gebruik van een bepaalde luchtballon.
1.3 De keuze van de warme luchtballon die de vaart uitvoert gebeurt door de planningsdienst van Ballooning in functie van het totaal aantal passagiers die op een gegeven tijdstip in een bepaalde regio moeten gevaren worden. Bij een reservatie voor grotere aantallen passagiers is het eveneens de planningsdienst van Ballooning die het aantal warme luchtballonnen bepaalt.
1.4 Een (omruil-)ticket of cadeaubon geeft geen recht op vervoer van de landingsplaats naar het opstijgveld. De klant dient te voorzien in eigen vervoer om opgepikt te worden op de landingsplaats. Indien dit onmogelijk is kan de klant bij Ballooning vervoer-ticket(s) kopen en wordt het vervoer terug naar het opstijgveld voorzien door Ballooning.

2. De aankoop van een ticket, een cadeaubon of een vervoer-ticket

2.1 Klanten kunnen via de website, email, telefonisch of persoonlijk contact bij Ballooning een (vervoer-)ticket of cadeaubon kopen.
2.2 Ballooning bevestigt de aankoop van een (vervoer-)ticket of cadeaubon door toezending aan de klant op het door hem opgegeven (email)adres van een (vervoer-) ticket of cadeaubon met een uniek volgnummer.
2.3 Wordt het ticket bekomen door het gebruiken of omruilen van een externe bon (omruil-ticket), dan is artikel 4 van toepassing.
2.4 Een ticket of cadeaubon bij Ballooning vervalt drie jaar na uitgifte. De vervaldatum is op het ticket of de cadeaubon vermeld. Na verloop van drie jaar kan met het ticket of met de cadeaubon geen reservering voor een ballonvaart meer worden gedaan. Een verlopen ticket of cadeaubon geeft geen recht op enigerlei vergoeding.
2.5 De prijs van een ticket of cadeaubon hangt af van de vliegregio.
2.6 Er worden kortingen toegestaan voor de volgende categorieën: senioren ouder dan 65 jaar (hierna “senioren 65+”) en kinderen tot en met 16 jaar (hierna “kind-16 jaar”). Er kan enkel gebruik gemaakt worden van deze kortingen indien de betrokken persoon bereid is zijn/haar leeftijd te bewijzen. Een kind onder de 16 jaar dient steeds te worden vergezeld door een volwassene met een geldig ticket.
2.7 Bij de bestelling kan direct een ballonvlucht op vliegdatum worden gereserveerd met de online vluchtplanner. Van zodra een datum voor de ballonvaart wordt gereserveerd, is annuleren van de koop niet meer mogelijk.
2.8 Als nog geen datum voor een ballonvlucht is gereserveerd kan de Klant-Consument de aankoop binnen 14 werkdagen na aankoop kosteloos annuleren door het (vervoer-)ticket of de cadeaubon terug te zenden aan Ballooning (waarbij het uit oogpunt van bewijs aanbeveling verdient dit aangetekend te doen). De terugbetaling vindt plaats via MultiSafepay of via overschrijving binnen de 7 werkdagen na ontvangst van het ticket of de cadeaubon.
2.9 De (vervoer-)tickets en de cadeaubonnen zijn niet op naam en zijn overdraagbaar aan andere personen. De passagier kan, voor de aanvang van de vaart, zijn vaart overdragen aan een derde die wel moet voldoen aan alle voorwaarden gesteld aan de overdragende passagier. De overdragende passagier dient evenwel Ballooning voor de vlucht hiervan op de hoogte te brengen en de nodige gegevens (naam, gewicht en telefoonnummer) van de vervangende passagier te bezorgen.
2.10 Bij het overdragen van een ticket of een cadeaubon met korting voor senioren 65+ of kinderen-16jaar, moet het verschil met een standaard ticket of cadeaubon worden bijbetaald als de persoon in kwestie ouder is dan 16 jaar en jonger dan 65 jaar. Dit kan per overschrijving op het rekeningnummer BE12 7370 7137 7592 met vermelding van het ticketnummer of contant of via Payconiq op het betreffende opstijgterrein. De bijbetaling van een ticket of een cadeaubon dient in elk geval plaats te vinden voor de vaart.

3. De aankoop van een privé-ballonvaart

3.1 Klanten kunnen via de website, email, telefonisch of persoonlijk contact een aanvraag voor een privé-ballonvaart bij Ballooning doen.
3.2 Na onderling contact bevestigt Ballooning de aankoop van een privé-ballonvaart na de betaling van een voorschot van 50% van het totale verschuldigde bedrag.
3.3 Tenzij anders uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen met Ballooning, dient het saldo uiterlijk 14 kalenderdagen voor de ballonvaart te worden voldaan.
3.4 Tenzij anders uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen met Ballooning, is annuleren van de koop niet meer mogelijk van zodra een datum voor de ballonvaart wordt vastgelegd. Bij annulatie wordt steeds een kostenvergoeding van 5% van het totale bedrag ingehouden.
3.5 Bij het opstijgen op een door de klant aangeduid privé terrein dient hij de geschreven toelating van de eigenaar van het terrein vóór de vaart aan de piloot te overhandigen. Ballooning aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid in verband met aangerichte schade aan gewassen en het terrein van de opstijgplaats.

4. Omruilen van een Bongo, Cadeaubox of Wonderbox ballonvaart cadeaubon

4.1 Met een externe bon kan de klant via de website, email, telefonisch of persoonlijk contact, zijn geldige externe bon omruilen naar één of meerdere omruil-tickets bij Ballooning. Het aantal omruil-tickets bij Ballooning komt steeds overeen met het aantal personen waarvoor de externe bon geldig is.
4.2 Een externe bon is bij Ballooning pas geldig en omruilbaar indien
• de vervaldatum van de externe bon jonger is dan de datum van omruil naar een omruil-ticket bij Ballooning én
• er een correcte externe bon nummer en activatiecode wordt meegegeven bij het omruilen van de externe bon naar een omruil-ticket bij Ballooning
4.3 Na omruiling kan direct een ballonvlucht op vliegdatum worden gereserveerd met de online vluchtplanner.
4.4 Ballooning behoudt echter steeds het recht om het omruil-ticket en de ballonvlucht te annuleren indien de externe bon reeds is gebruikt, is vervallen, de externe bon nummer of activatiecode incorrect blijkt te zijn of als er geen foto van de barcode van de originele externe bon aan Ballooning werd bezorgd in het geval het een Wonderbox cadeaubon betreft.
4.5 Ballooning behoudt steeds het recht om het omruil-ticket en de ballonvlucht te annuleren indien de externe bon door Ballooning niet kan worden verzilverd bij Bongo, Cadeaubox of Wonderbox.
4.6 Eens een externe bon is omgeruild naar een omruil-ticket bij Ballooning, kan de omzetting niet meer ongedaan gemaakt worden.
4.7 Een omruil-ticket bij Ballooning vervalt twee jaar na uitgifte. De vervaldatum is op het omruil-ticket vermeld. Na verloop van 2 jaar kan met het omruil-ticket geen reservering voor een ballonvaart meer worden gedaan. Een verlopen omruil-ticket geeft geen recht op enigerlei vergoeding.
4.8 Een omruil-ticket is niet op naam en is overdraagbaar aan een andere personen. De passagier kan, voor de aanvang van de vaart, zijn vaart overdragen aan een derde die wel moet voldoen aan alle voorwaarden gesteld aan de overdragende passagier. De overdragende passagier dient evenwel Ballooning voor de vlucht hiervan op de hoogte te brengen en de nodige gegevens (naam, gewicht en telefoonnummer) van de vervangende passagier te bezorgen.
4.9 De originele externe bon dient steeds te worden overhandigd aan de piloot vóór de betreffende vaart.
4.10 Een omruil-ticket geeft geen recht op vervoer van de landingsplaats naar het opstijgveld, tenzij de originele externe bon dit vermeldt. Indien vervoer terug is inbegrepen dient dit te worden vermeld bij de opmerkingen in de reservatie van de ballonvaart.

5. Gebruik van kortingsbonnen

5.1 Kortingsbonnen kunnen enkel gebruikt worden door een Klant-Consument bij de aankoop van een ticket en in sommige gevallen, indien uitdrukkelijk aangegeven door Ballooning, bij de aankoop van een cadeaubon.
5.2 Ballooning staat slechts één kortingsbon per Klant-Consument per ticket of cadeaubon toe waarbij de originele kortingsbon moet worden afgegeven aan de uitvoerende piloot of zijn grondteam voor de vaart.

6. Betaling van een ballonvaart

6.1 Betaling van een (vervoer-)ticket, cadeaubon of privé-ballonvaart is ook verschuldigd als (nog) geen ballonvaart is gemaakt.
6.2 Tenzij anders uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen met Ballooning, dient een betaling voor een privé-ballonvaart uiterlijk 14 kalenderdagen voor de vaart te worden voldaan.
6.3 De integrale betaling van een (vervoer-)ticket, cadeaubon of privé-ballonvaart dient in elk geval plaats te vinden voor de vaart.
6.4 Bij niet-betaling van (een gedeelte van) de ballonvaart door een Klant-Consument zal een verhoging van het verschuldigde bedrag aangerekend worden met een nalatigheidsinterest conform artikel XIX.4, 1° Wetboek economisch recht en een forfaitaire schadevergoeding met een minimum van twintig (20) euro conform artikel XIX.4, 2° Wetboek economisch recht.
6.5 Bij niet-betaling van (een gedeelte van) de factuur door een Klant-Onderneming zal een verhoging van het factuurbedrag aangerekend worden met een nalatigheidsinterest conform de Wet van 2 augustus 2002 betreffende de betalingsachterstand bij handelstransacties en een forfaitaire schadevergoeding van 10% met een minimum van twintig (20) euro.
6.6 Betalingen strekken altijd eerst in mindering op de verschuldigde kosten en rente.

7. Reserveren van een ballonvaart

7.1 De klant kan met de online vluchtplanner een specifieke datum en vliegregio bij Ballooning kiezen. Een (omruil-)ticket of cadeaubon Vlaanderen geeft recht op een ballonvaart in elke Vlaamse regio. Een (omruil-)ticket of cadeaubon Ardennen geeft recht op een ballonvaart in elke regio in de Ardennen.
7.2 Met de laatste cijferreeks van een (omruil-)ticket of cadeaubon kan de klant vervolgens een specifieke ballonvaart bij Ballooning reserveren. Het (omruil-)ticket of de cadeaubon bepaalt voor hoeveel personen de reservatie kan worden gemaakt. Een reservatieaanvraag is compleet na het vervolledigen van alle gevraagde gegevens, inclusief de namen en gewichten van de passagiers.
7.3 Klanten dienen bij de reservatie te bepalen of ze na de ballonvaart beschikken over eigen vervoer om opgepikt te worden op de landingsplaats of in het bezit zijn van vervoer-tickets waarbij Ballooning de klanten terug brengt naar het opstijgterrein. Ballooning behoudt het recht de kosten voor een eventuele externe taxiservice aan te rekenen indien geen vervoer is gereserveerd maar toch wordt gevraagd op de dag van de ballonvaart zelf.
7.4 Klanten die een privé-ballonvaart willen reserveren kunnen dit niet via de online vluchtplanner doen maar dienen telefonisch of per e-mail Ballooning te contacteren.
7.5 Ballooning bevestigt de reservering van een vliegdatum en vliegregio per e-mail.
7.6 Een gereserveerde datum/vliegregio kan tot 72u voor de vlucht in overleg kosteloos worden verplaatst.
7.7 Voor het wijzigen van een gereserveerde datum/vliegregio binnen de 72 uur voor de geplande afspraak kan de datum/vliegregio alsnog worden verzet tegen een vergoeding, door de klant te betalen, van 25 euro per passagier. De klant ontvangt hiervoor een betalingsuitnodiging die binnen de 24 uur moet worden voldaan. Enkel als aan die voorwaarde wordt voldaan kan met het (omruil-)ticket of de cadeaubon of het reeds betaalde voorschot bij een privé-vaart, binnen 1 jaar na de laatst geplande datum een nieuwe reservering worden gemaakt.
7.8 Wanneer de datum/vliegregio door de klant wordt geannuleerd binnen de 24 uur voor de geplande vlucht is het niet meer mogelijk om met het betreffende (omruil-)ticket of cadeaubon of het reeds betaalde bedrag bij een privé-vaart, een ballonvaart te maken. In dit geval wordt de ballonvaart geacht te zijn gemaakt. Het (omruil-)ticket, de cadeaubon of de privé-vaartboeking verliest hierdoor zijn geldigheid.

8. Vliegregio

8.1 Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen wordt de ballonvaart gemaakt vanop één van de opstijgplaatsen van Ballooning in de geboekte vliegregio.
8.2 Indien op de afgesproken vliegdag de ballonvaart niet kan doorgaan boven de geboekte vliegregio, heeft de klant het recht om op die dag niet in te stappen en een andere vliegdatum te kiezen. In dat geval vindt er geen schadevergoeding of terugbetaling plaats. De klant reserveert vervolgens een nieuwe datum voor een ballonvaart.
8.3 Ballooning behoudt zich het recht om de opstijgplaats op de dag van de vaart te verplaatsen in een straal van 30km van de afgesproken locatie. Deze beslissing kan worden genomen door de piloot omdat de meteorologische of andere omstandigheden (bijvoorbeeld militaire oefeningen) het niet toelaten om vanop de originele opstijgplaats vertrekken.

9. De uitvoering van de ballonvaart

9.1 Ballooning zal de ballonvaart zorgvuldig, professioneel en met inachtneming van toepasselijke wet- en regelgeving uitvoeren.
9.2 Omdat ballonvaren sterk afhankelijk is van meteorologische omstandigheden kan het gebeuren dat de ballonvaart anders loopt dan verwacht. Een opgave over de lengte en aard van de ballonvaart is altijd gebaseerd op een schatting en op ideale omstandigheden. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.
9.3 Ballooning kan op het allerlaatste moment beslissen om de ballonvaart niet door te laten gaan als de (weers)omstandigheden een gegarandeerde veilige ballonvaart niet toelaten. Dit is uitsluitend ter beoordeling van de uitvoerende piloot. In dat geval vindt er geen schadevergoeding of terugbetaling plaats. De klant reserveert vervolgens een nieuwe datum voor een ballonvaart. Deze situatie kan zich meermaals voordoen.
9.4 Bij te weinig animo voor een vlucht is Ballooning gerechtigd de ballonvaart te verplaatsen naar een andere datum.
9.5 Alle piloten bij Ballooning beschikken over de nodige vergunningen afgeleverd door het Bestuur der Luchtvaart om op te treden als boordcommandant van een warme luchtballon. Zij nemen autonoom alle beslissingen met het oog op een veilig verloop van de vaart. Dit omvat :
• de meteorologische voorwaarden
• de aanbevelingen van het Flight Information Center Brussels
• de geschiktheid van de gekozen opstijgplaats in functie van de grootte van de luchtballon, de windsterkte en de windrichting
• het juiste tijdstip van opstijgen
Tegen de beslissing van de uitvoerende piloot is geen verhaal mogelijk.
9.6 Elke passagier wordt geacht in goede fysieke gezondheid te verkeren en vrij te zijn van enige medische aandoening voor welke ballonvaren een contra-indicatie vormt.
9.7 Zwangere vrouwen kunnen in geen enkel geval meevaren. Gelieve contact op te nemen met Ballooning om een alternatief te bespreken.
9.8 Het recht om met een (omruil-)ticket of een cadeaubon een ballonvaart te maken vervalt in de volgende gevallen:
• als de klant niet of niet tijdig verschijnt op de afgesproken locatie en tijd
• als de klant voor de start van de ballonvaart geen geldig (omruil-)ticket, cadeaubon of kortingsbon kan overhandigen
• als volgens de planningsdienst van Ballooning geen volledige betaling van het ticket, de cadeaubon of privé-vaart is ontvangen en de klant op dat moment geen overtuigend bewijs van betaling kan overhandigen
• indien de klant zich aanbiedt in een toestand die een mogelijk gevaar oplevert voor hemzelf/haarzelf, de piloot, de teamleden of de medepassagiers (bijvoorbeeld dronkenschap, intoxicatie of ongeschikte medische conditie)
In al deze gevallen wordt de ballonvaart geacht te zijn gemaakt. Het (omruil-)ticket, de cadeaubon of de privé-vaartboeking verliest hierdoor zijn geldigheid.
9.9 De deelnemers aan de ballonvaart dienen zich te houden aan de door de piloot en andere medewerkers van Ballooning gegeven instructies. Dit geldt voor, tijdens en na de ballonvaart.
9.10 Door deelname aan de ballonvaart aanvaarden de deelnemers het zelf te dragen risico voor lichte verwondingen (door schaven, stoten e.d.), voor roet- en schroeischade aan kleding (door de brander), voor het verlies en besmeurd raken van persoonlijke uitrusting, kledingstukken, camera’s e.d.
9.11 Roken op het opstijg- of landingsveld, aan boord of in de buurt van het ballonvaartmateriaal is verboden.
9.12 De aansprakelijkheid van Ballooning en zijn piloten is opgenomen in het verzekeringsdossier dat in overeenstemming is met de strikte Europese regelgeving. Op verzoek wordt een kopie van de polis toegezonden.
9.13 De aansprakelijkheid van Ballooning is in alle gevallen beperkt tot het bedrag dat in het betreffende geval onder de aansprakelijkheidsverzekering van Ballooning wordt uitbetaald.
9.14 De aansprakelijkheid van de uitvoerende piloot is in alle gevallen beperkt tot het bedrag dat in het betreffende geval onder de aansprakelijkheidsverzekering van Ballooning wordt uitbetaald. Dit geldt niet indien en voor zover de schade is veroorzaakt door bewezen opzet of bewuste roekeloosheid van de uitvoerende piloot.

10. Klachten en geschillen

10.1 Klanten die ontevreden zijn over de uitvoering van de overeenkomst kunnen bij Ballooning schriftelijk, per brief of per mail, een klacht indienen via de hieronder beschreven gegevens:
Contactadres:
Ballooning BV
Grote baan 212 – 9250 Waasmunster – België
booking@ballooning.be
Deze zal, na de klant daarover zo nodig te hebben gehoord, deze klacht zorgvuldig en schriftelijk beantwoorden.
10.2 Het indienen van een klacht geeft de klant geen recht op opschorting van (betalings)verplichtingen.
10.3 Klachten dienen, op straffe van verval van recht, zo spoedig mogelijk te worden ingediend, doch in ieder geval binnen de 3 dagen na het voorval waarover wordt geklaagd.
10.4 Ballooning aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid wegens afgelasting van een ballonvaart op gemotiveerde beslissing van de piloot.

11. Herroepingsrecht

11.1 In overeenstemming met artikelen VI.47 en volgende van het Belgische Wetboek Economisch Recht beschikt de Klant-Consument over een herroepingrecht dat geen aanleiding geeft tot kosten in het kader van de terugzending en zonder nood aan opgave van reden. Dit dient binnen 14 dagen te gebeuren, te rekenen vanaf de dag wanneer de klant of een derde, anders dan de door de klant aangeduide transporteur, fysiek bezit neemt van het ticket of de cadeaubon. Het herroepingsrecht is echter niet meer van toepassing van zodra er een ballonvlucht op datum wordt gereserveerd.
11.2 Het herroepingsrecht geldt niet voor het omruilen van een externe bon naar een omruil-ticket of voor het boeken van een privé-ballonvaart.
11.3 De klant kan dit recht eenvoudig uitoefenen door Ballooning schriftelijk op de hoogte te stellen, per brief of per mail via de hieronder beschreven gegevens:
Contactadres:
Ballooning BV
Grote baan 212 – 9250 Waasmunster – België
booking@ballooning.be

12. Bevoegdheid en toepasselijk recht

12.1 Op deze overeenkomst is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing. Enkel de rechtbank in het arrondissement waar Ballooning gevestigd is, is bevoegd.

Disclaimer

Ballooning is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik van de hierin aangeboden informatie. Aan de inhoud van deze website kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend of aanspraken worden gemaakt. Evenmin is Ballooning aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden en/of gedateerde informatie. Mocht je informatie, data en/of programma’s tegenkomen waarvan het copyright bij jou ligt, dan verzoeken we dit te melden.
Indien je informatie tegenkomt die in jouw ogen niet goed, volledig of actueel is, kan je contact opnemen. Wij stellen je commentaar en/of eventuele aanvullingen op prijs. Door jouw bijdragen kunnen wij onze website verbeteren.

© copyright Ballooning BV

Laatste aanpassing op 1 oktober 2023

Chat openen
1
Hallo, waarmee kunnen we je helpen?