Privacyverklaring Filva Ballonvaarten

Dit is de privacyverklaring (hierna de “Privacyverklaring”) van BALLOONING BV (Filva Ballonvaarten in Vlaanderen).

Via deze Privacyverklaring wensen wij u zo goed als mogelijk te informeren over de wijze waarop wij uw persoonsgegevens verzamelen en verwerken. Onze Privacyverklaring is van toepassing op alle relaties tussen ons enerzijds en onze klanten, leveranciers en partners anderzijds.

1.CONTACTGEGEVENS

De verwerkingsverantwoordelijke voor uw persoonsgegevens is
BALLOONING BV
Grote Baan 212, 9250 WAASMUNSTER
E-mail: booking@ballooning.be
Telefoon: +32 497 44 54 64

2.PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN

Wij beschouwen het recht op privacy als een van de meest fundamentele rechten en stellen daarom alles in het werk om uw privacy optimaal te beschermen. Wij handelen in overeenstemming met de Verordening van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (hierna ook de “GDPR”) en met deze Privacyverklaring.

Persoonsgegevens zijn alle gegevens waardoor een natuurlijk persoon geïdentificeerd kan worden of identificeerbaar is. Hieronder vallen contactgegevens zoals uw naam en e-mailadres, maar ook gebruiksgegevens van sociale media account, telefoon, IP adres, voorkeuren, financiële gegevens, overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bij het contact, locatiegegevens, … 

3.WELKE PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN WIJ?

Als dienstverlener van personenvervoer door de lucht verzamelen en verwerken wij verschillende categorieën van persoonsgegevens, zoals onder meer identificatie- en contactgegevens, financiële gegevens, gegevens over uw locatie, etc.

Hieronder vindt u een niet limitatief overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Algemene persoonsgegevens:  

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Ondernemingsnummer
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die u ons actief verstrekt bv. in correspondentie en telefonisch
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bv. omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)

Mogelijks verwerken wij in het kader van onze aangeboden diensten volgende gevoelige persoonsgegevens:

 • Financiële gegevens

Mogelijks verwerken bij in het kader van onze aangeboden diensten bijzondere persoonsgegevens:  

 • Gezondheid
 • Gegevens van personen jonger dan 16 jaar. Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van hun ouders/voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder is dan 16 jaar. Wij raden ouders dan ook aan om betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming

4.WAARVOOR EN HOE WORDEN DE PERSOONSGEGEVENS VERWERKT?

4.1 Waarvoor worden persoonsgegevens verwerkt?

Uw persoonsgegevens worden door ons verwerkt met het oog op het bereiken van verschillende doelen, waaronder het voeren van onze algemene en financiële administratie, het beheer van ons klanten- en leveranciersbestand, het verschaffen van een correcte dienstverlening en de goede uitvoering van onze overeenkomsten.

BALLOONING BV draagt dataminimalisatie hoog in het vaandel en zal er op toezien dat niet meer gegevens dan nodig worden verwerkt.

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor onderstaande doelen. Deze opsomming is niet limitatief en kan onderhevig zijn aan veranderingen.

 • Uitvoeren van onze dienstverlening
 • Het afhandelen van uw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclame
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening te kunnen uitvoeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten
 • BALLOONING BV analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van diensten en producten af te stemmen op uw voorkeuren
 • Het plaatsen van testimonials op de website
 • Het gebruiken van foto’s op onze website en/of sociale media pagina’s
 • Het gebruik van cookies (zie cookie policy voor meer details)
 • BALLOONING BV volgt uw surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op uw behoefte

4.2 Wijze van verwerken

Confidentialiteit van uw gegevens is belangrijk voor ons. Uw gegevens worden steeds vertrouwelijk behandeld, niet verhandeld, verkocht, verhuurd of doorgegeven aan derden buiten de contractuele relatie of een specifieke opdracht.

4.3 Hoe lang houden wij jouw persoonsgegevens bij?

Wij houden uw persoonsgegevens niet langer bij als noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wenst u informatie over onze bewaartermijnen in uw specifieke geval neem dan contact op via het e-mailadres bovenaan deze pagina.

5.VEILIGHEIDSMAATREGELEN

BALLOONING BV heeft veiligheidsmaatregelen genomen die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van persoonsgegevens verzameld te vermijden alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens.

In geen geval kan BALLOONING BV aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van uw persoonsgegevens.

6.RECHTEN VAN BETROKKENEN

U hebt het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van uw persoonsgegevens, alsook van het gebruik dat BALLOONING BV met uw persoonsgegevens maakt.

6.1 Recht van verbetering, verwijdering en beperking

U bent vrij om uw persoonsgegevens al dan niet mee te delen aan BALLOONING BV. Daarnaast heeft u steeds het recht om BALLOONING BV te verzoeken uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. U erkent dat bij weigering van mededeling of verzoek tot verwijdering van persoonsgegevens, bepaalde diensten mogelijks niet leverbaar zijn.

U mag eveneens vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken.

6.2 Recht van verzet

U beschikt over een recht van verzet tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen.

Daarnaast hebt u steeds het recht om u te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing; in dit geval hoeft u zelfs geen reden op te geven.

6.3 Recht van vrije gegevensoverdracht

U beschikt over het recht om de persoonsgegevens die door u verstrekt zijn aan BALLOONING BV in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen en/of aan andere verantwoordelijken over te laten dragen.

6.4 Recht van intrekking van de toestemming

Voor zover de verwerking gebaseerd is op uw voorafgaande toestemming, beschikt u over het recht om die toestemming in te trekken.

6.5 Uitoefening van uw rechten

U kan uw rechten uitoefenen door BALLOONING BV te contacteren, hetzij per e-mail naar booking@ballooning.be of per post naar BALLOONING BV, Grote Baan 212, 9250 WAASMUNSTER, mits bijvoeging van een kopie van de voorzijde van uw identiteitskaart of een soortgelijk document aan de hand vanwaar u kan geïdentificeerd worden. De doorgestuurde gegevens zullen uiteraard enkel gebruikt worden om u te identificeren en zullen daarna gewist worden.

6.6 Recht om klacht in te dienen

Wanneer u klachten heeft over de wijze van verwerking van uw (persoons)gegevens helpen wij u graag verder om in onderling overleg tot een oplossing te komen. Richt uw klacht voor behandeling in eerste instantie rechtstreeks tot BALLOONING BV, via het e-mailadres booking@ballooning.be of via het contactformulier op de website.

Op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming beschikt u over het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, e-mail: dpo@apd-gba.be.

Dit laat een voorziening voor een burgerlijke rechtbank onverlet.

7.HYPERLINKS

Deze website kan hyperlinks bevatten naar websites van andere partijen. Ook is het mogelijk dat websites van andere partijen hyperlinks bevatten naar deze website. BALLOONING BV is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van de websites van die andere partijen, en het gebruik van cookies op die websites.

8.WIJZIGINGEN

BALLOONING BV behoudt zich het recht voor om dit privacybeleid op enig moment te wijzigen door kennisgeving hiervan aan gebruikers op deze pagina. We raden u aan om deze pagina vaak te controleren op eventuele wijzigingen. De datum van de laatste wijziging wordt onderaan de pagina aangegeven. 

Als een gebruiker bezwaar heeft tegen enige wijziging in het beleid, dient de gebruiker deze website niet verder te gebruiken. De gebruiker kan BALLOONING BV verzoeken om de persoonsgegevens te verwijderen. Tenzij anderszins wordt aangegeven, is het op dat moment geldige privacybeleid van toepassing op alle persoonsgegevens die BALLOONING BV over gebruikers heeft opgeslagen.

Chat openen
1
Hallo, waarmee kunnen we je helpen?